Skip Navigation Links

NEXTShop รับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ

NEXTShop รับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ Trustmark

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการจัดโครงการกิจกรรมสร้างผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์สู่ Trustmark เพื่อเป็น การเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สามารถพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อให้มีคุณสมบัติที่จะได้รับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ Trustmark ตามข้อบังคับเครื่องหมายรับรองฯ พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) และ พ.ศ.2549 (ฉบับที่ 2)

 

หลักเกณฑ์ข้อบังคับการขอใช้เครื่องหมายรับรองฯ

ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ 8 ข้อ ได้แก่
1. ความโปร่งใสของผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Operational Transparency)
 • เว็บไซต์ ของท่านต้องมีข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็น เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ วิธีการติดต่อ ฯลฯ เพื่อแสดงความมีตัวตนของท่านและเพื่อให้ผู้บริโภค สามารถติดต่อหรือสอบถามได้

2. การตลาดและประชาสัมพันธ์ (Advertising and Marketing Practices)
 • การ โฆษณา การเสนอซื้อหรือขายสินค้าหรือบริการ ในเว็บไซต์ต้องมีรูปแบบที่เหมาะสมไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี
 • จะต้องไม่ กระทำการหลอกลวงหรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสินค้า/บริการ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีอื่นใดที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญของ สินค้า/บริการ

3. การให้ข้อมูลของสินค้าและบริการที่ชัดเจนและเพียงพอ (Adequate and Timely Information About Offers)
เว็บไซต์ของท่านจะต้องมีข้อมูลที่ชัดเจน เพื่อประกอบการตัดสินใจในเรื่องของ
 • ข้อมูลของสินค้า / บริการ
 • ราคาสินค้าหรือบริการ (หากมีค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติม เช่น ภาษี ,ค่าบริการจัดส่ง ฯลฯ ต้องระบุให้ชัดเจน)
 • วิธีการและระยะเวลาในการชำระราคาค่าสินค้า/บริการ
 • ข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็น เช่น เงื่อนไขการรับประกันสินค้า เงื่อนไขการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า ฯลฯ

4. การยืนยันการสั่งซื้อและการจัดส่งสินค้าและบริการ (Acknowledgement of Order and Fulfillment)
 • เว็บไซต์ของท่านจะต้องมีระบบทบทวนและยืนยันการสั่งซื้อ และมีทางเลือกในการยกเลิก หรือยืนยันการทำธุรกรรม
 • เว็บไซต์ของท่านควรมีจัดเตรียมแบบฟอร์มการสั่งซื้อและวิธีการกรอกข้อมูลที่ชัดเจน และควรมีใบยืนยันการสั่งซื้อเพื่อให้บริโภคเข้าไปตรวจสอบหรือติดต่อได้
 • การจัดส่งสินค้า/บริการจะต้องระบุวิธีการและระยะเวลาที่ชัดเจน และดำเนินการ จัดส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด

5.ระบบความปลอดภัยในการทำธุรกรรม (Transactional Security)
 • เว็บไซต์ของท่านต้องจัดให้มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในการทํา ธุรกรรมของผู้ซื้อหรือผู้ขาย โดยมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ เหมาะสมกับข้อมูลที่มีการจัดเก็บและส่งผ่าน

6. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค (Consumer Privacy)
 • เว็บไซต์ของท่าน จะต้องแสดงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy policy) ในที่ที่ผู้บริโภคสามารถค้นหาได้สะดวก
 • ดูตัวอย่าง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

7. ช่องทางในการติดต่อสื่อสารและรับเรื่องร้องทุกข์ของผู้บริโภค (Consumer Inquiries and Complaints)
 • เว็บไซต์ของท่าน ต้องจัดเตรียมช่องทางการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการตอบข้อสงสัย และมีกระบวนการในการจัดการข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้น และจะ ต้องมีการตอบสนองข้อร้องเรียน หรือข้อสอบถาม ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียนหรือข้อสอบถาม

8. การคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน ( Protection of Children)
  กรณีเว็บไซต์ของท่านมีสินค้าหรือบริการอาจมีผลกระทบต่อเด็กหรือเยาวชน จะต้องจัดให้มีข้อความเตือนบนเว็บไซต์ เพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิของเด็กและเยาวชน เช่น การห้ามจําหน่ายสุราและบุหรี่ ให้แก่เด็กอายุไม่เกิน ๑๘ ปี เด็กและเยาวชน ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่จะซื้อสินค้าหรือบริการต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อน ห้ามเด็กและเยาวชนออกไปพบกับคนแปลกหน้าตามลําพังโดยไม่มีผู้ปกครองไปด้วย เป็นต้น

 

Posted by: admin, on 8/26/2011, in category "บทความจาก Petincar Shop"
Views: this article has been read 111047 times
Location: Thailand

‹‹ ย้อนกลับ